شیمی تجزیه

گرایش شیمی تجزیه به دلیل کاربرد در مراکز تحقیقاتی و صنعتی مختلف یکی از گرایش های پرطرفدار علم شیمی می­باشد و شامل شاخه­های تحقیقاتی مختلفی شامل الکتروشیمی، طیف سنجی، کمومتری و جداسازی می­باشد. در واقع هدف اصلی گرایش تجزیه، اندازه­گیری مقدار آنالیت در مواد مختلف از جمله مواد غذایی، دارویی، ویتامین، پروتئین، چربی، نفت، آب و هوا، سوخت ها، محیط های بیولوژیکی و می باشد. دانشجویان فارغ التحصیل این گرایش امکان ادامه تحصیل در مقاطع دکتری شیمی تجزیه و شیمی دارویی را دارند. فعالیت­­های پژوهشی این گرایش شامل الکتروشیمی (طراحی نانوحسگرها برای اندازه­گیری آنالیت­های مختلف، اصلاح ساختار سطح الکترودهای مختلف با نانوکامپوزیت­ها و استفاده ار آنها در اندازه­گیری مواد بیولوژیکی و دارویی و استفاده از الکترودهای اصلاح شده­ی مختلف در پیل­های سوختی) و طیف سنجی (اندازه­گیری همزمان آنالیت­های مختلف با روش­های طیف نورسنجی ماورابنفش- مرئی و بررسی فرآیند حذف همرمان تخریب فوتوکاتالیستی رنگ­ها و سموم کشاورزی)، کموانفورماتیک (کاربرد داده­کاوی فضای شیمیایی، ارتباط کمی ساختار فعالیت، داکینگ مولکولی، غربال­گری مجازی و دسته بندی بازدارنده­های فعال و غیرفعال در طراحی دارو و شیمی دارویی)، کمومتری (کاربرد روش­های طبقه بندی، کالیبراسیون چند متغیره، تفکیک منحنی چندگانه و طراحی آزمایش در آنالیز نمونه­های حقیقی و پیچیده با استفاده از روش های جداسازی و طیف سنجی) می­باشد.