فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها

گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها، به مطالعه قوانین فیزیک در ابعاد زیر هسته ای و در ابعاد انرژی های بالا می پردازد. در این شاخه از فیزیک به بررسی ماده در بنیادی‌ترین حالت ممکن یعنی کوچکترین اجزا تشکیل دهنده که به ذرات بنیادی معروف هستند پرداخته می شود. فیزیکدان ذرات بنیادی به تکامل و آزمایش نظریه هایی که چنین ذراتی را توصیف می کنند، می پردازد. در اصل تمامی قوانین دیگر فیزیک از چنین نظریاتی استخراج می شوند. موفقترین نظریه در این ارتباط "مدل استاندارد" نامیده می شود. یکی از مهمترین مراکز پژوهش در ارتباط با ذرات بنیادی برخورد دهنده ی بزرگ هادرونی واقع در سرن کشور سوئیس می باشد که در آن هزاران فیزیکدان نظری و تجربی با یکدیگر همکاری می کنند.

فیزیکدانان ذرات بنیادی دو دسته اند: فیزیکدانان ذرات بنیادی  نظری و فیزیکدانان ذرات بنیادی تجربی.

فیزیکدانان ذرات بنیادی نظری از نظریه های کوانتومی و مدل استاندارد برای پیش بینی نتایج آزمایشهای تجربی بهره می گیرند در حالیکه فیزیکدانان ذرات بنیادی تجربی اغلب با نحوه ی چیدمان آزمایشها، راههایی برای اندازه گیری های خلاقانه و جدید، اندازه گیری ها و تحلیل داده ها سر و کار دارند.